Οικομουσείο Μαραθάσας Λεμεσού

Αντικείμενο μελέτης

Στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη και Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα» (Ακρωνύμιο: Eco.Muse) και του ειδικού στόχου της “Βελτίωσης της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος” είναι η δημιουργία ανοιχτού οικομουσείου της περιοχής της Μαραθάσας Λεμεσού με αναφορά στο απόθεμα φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της (μονοπάτια, αρχαία & βυζαντινά μνημεία, λαϊκή τέχνη, παραδοσιακά επαγγέλματα), στη σύνδεσή της με τοπικές οικονομικές δραστηριότητες και στη δημιουργία χώρων πολιτιστικής εκπαίδευσης.

Αντικείμενο μελέτης του συγκεκριμένου έργου είναι η ψηφιακή Αναπαράσταση του Οικομουσείου Μαραθάσας έχοντας ως κεντρικό στόχο να αναδείξει πιλοτικά με τρόπο γλαφυρό, κατανοητό και λειτουργικό τόσο το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, όσο και τους αντίστοιχους γαιότοπους. Στην υπηρεσία αυτού του σκοπού, έχει αναπτυχθεί μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα που συνεισφέρει στην οπτική και χωρική αντίληψη των επισκεπτών μέσω διαδραστικών πολυμεσικών αναπαραστάσεων σημείων ενδιαφέροντος με γεωγραφική αναφορά, θεματικών διαδρομών και διαδραστικών 3Δ χαρτογραφήσεων.