Οικομουσείο Μαραθάσας Λεμεσού

Καταγραφή των Πόρων της Νότιας Μαραθάσας - Κύπρος

σε κάθε μια από τις κοινότητες: Καμινάρια, Παλαιόμυλος, Λεμύθου, Τρεις Ελιές & Πρόδρομος Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότα